Slavnostno odprtje nove Centralne čistilne naprave v občini Ravne na Koroškem

petek, 11.09.2015

Župan občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen in minister za javno upravo Boris Koprivnikar sta danes slavnostno odprla in predala namenu novozgrajeno Centralno čistilno napravo Ravne. Na novinarski konferenci, ki je sledila, so predstavili zaključevanje projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Meže: sklop 1 (Ravne), zaključno fazo poskusnega obratovanja nove čistilne naprave ter zaključne dejavnosti izgradnje povezovalnih kanalov in podpornih komunalnih objektov. Spregovorili so tudi o pozitivnih učinkih projekta za ljudi in okolje.

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne) predstavlja pomembno naložbo v odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Ravne na Koroškem. Čiščenje je bilo pred tem v občini neurejeno in odpadne vode so iztekale naravnost v reko Mežo ter njene pritoke. Projekt je del skupnega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže, v katerega so vključene tri občine Mežiške doline: Ravne na Koroškem, Prevalje in Črna na Koroškem.

V okviru projekta so bili na Ravnah izgrajeni naslednji objekti: centralna čistilna naprava v naselju Dobrije s kapaciteto 12.000 PE, 5.000 metrov povezovalnih kanalov za priključitev naselij Ravne in Tolsti vrh na čistilno napravo, trije zadrževalni bazeni, dve črpališči za odpadne vode in nov cestni priključek z mostom čez reko Mežo do nove čistilne naprave ter rekonstrukcija obstoječega križišča in dela regionalne ceste Ravne–Dravograd.

Na čistilni napravi Ravne, kjer so dela potekala od konca leta 2013, se izteka poskusno obratovanje, namenjeno testiranju in optimiranju delovanja. Na čistilno napravo, ki omogoča optimalno čiščenje komunalne odpadne vode za naselja Ravne, Tolsti vrh in Kotlje, bo po zaključku projekta na novo priključenih 9.597 prebivalcev občine.

Skupna vrednost investicije Odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne) znaša dobrih 13,5 milijona evrov. Projekt so sofinancirali Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 6,7 milijona evrov, Republika Slovenija v višini 1,2 milijona evrov in Občina Ravne na Koroškem v višini 5,6 milijona evrov.

Izvedba projekta prinaša številne koristi občanom in predstavlja dolgoročno naložbo v čistejše okolje. Izboljšanje celotnega sistema komunalne infrastrukture bo pozitivno vplivalo na zdravje ljudi in prispevalo k višji kakovosti življenja v občini. Z zmanjšanjem izpustov v vode iz komunalnih virov onesnaževanja se bo izboljšala kakovost tako površinskih kot podzemnih vod, manjše obremenjevanje okolja pa bo ugodno vplivalo na ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti. Boljša gospodarska infrastruktura občine bo imela pozitivne učinke tudi na nadaljnji razvoj Raven in celotne regije.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:

dr. Tomaž Rožen, župan,
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
T: 02 82 16 000,
F: 02 82 16 001,
E: obcina@ravne.si,
W: www.ravne.si