Novice

sreda, 25.11.2015

Uspešno črpanje sredstev iz Kohezijskega sklada Evropske unije

Na Ravnah se zaključuje največji projekt doslej v občini. Obsežna okoljska naložba prinaša številne koristi tako sedanjim kot prihodnjim generacijam prebivalcev in bo pomembno prispevala k čistejšemu okolju. Vrednost naložbe znaša dobrih 13,5 milijona evrov in sta jo poleg občine sofinancirala Republika Slovenija ter Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Z največjo naložbo doslej so v občini Ravne izgradili sodobno čistilno napravo, ki bo trajno prispevala k višji kakovosti življenja občanov, čistejše pa bo tudi okolje.

V sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne) so bili izgrajeni naslednji objekti: centralna čistilna naprava v naselju Dobrije s kapaciteto 12.000 enot, 5.000 metrov povezovalnih kanalov za priključitev naselij Ravne in Tolsti vrh na čistilno napravo, trije zadrževalni bazeni, dve črpališči za odpadne vode in nov cestni priključek z mostom čez reko Mežo do nove čistilne naprave. Rekonstruirali so obstoječe križišče ter del regionalne ceste Ravne – Dravograd.

Projekt predstavlja pomembno naložbo v odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Ravne na Koroškem. Čiščenje je bilo pred tem v občini neurejeno in odpadne vode so iztekale naravnost v reko Mežo ter njene pritoke. Projekt je del skupnega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže, v katerega so vključene tri občine Mežiške doline: Ravne na Koroškem, Prevalje in Črna na Koroškem.

Z oktobrom se je uspešno zaključilo poskusno obratovanje nove čistilne naprave, na katero bo ob koncu projekta priključenih 9.597 prebivalcev iz naselij Ravne, Tolsti vrh in Kotlje. Sodobna čistilna naprava omogoča optimalno čiščenje komunalne odpadne vode, kar bo v veliki meri razbremenilo okolje in vodne vire.

Izvedba projekta prinaša številne koristi občankam in občanom ter predstavlja dolgoročno naložbo v čistejše okolje. Izboljšanje celotnega sistema komunalne infrastrukture bo pozitivno vplivalo na zdravje ljudi in prispevalo k višji kakovosti življenja v občini. Z zmanjšanjem izpustov v vode iz komunalnih virov onesnaževanja se bo izboljšala kakovost tako površinskih kot podzemnih vod, manjše obremenjevanje okolja pa bo ugodno vplivalo na ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti. Boljša gospodarska infrastruktura občine bo imela pozitivne učinke tudi na nadaljnji razvoj Raven in celotne regije.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.